Uslovi korišćenja

Poslednja izmena 08.03.2017.

Posetom sajta www.gournet.co prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ovog Internet sajta podrazumeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu. Gournet tim zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo.

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

Sav materijal, pod koji spadaju informacije u vidu teksta i slike, i koji je objavljen na ovom sajtu je u vlasništvu Gournet tima. Ništa sadržano na ovoj stranici se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom sajtu. Korišćenje sajta podrazumeva pretraživanje sajta, štampanje sadržaja njegove stranice ili čuvanje u elektronskom obliku i pristup i korišćenje sadržaja koji se nalaze na sajtu, pod uslovom da sva autorska prava i zaštitni žig Gournet tima budu sačuvani. Korišćenje bilo kojeg dela ovog sajta u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili stranicu je strogo zabranjeno.

Garancije

Gournet tim je prikazao detaljne informacije koje se nalaze na ovom sajtu koristeći originalne izvore, i neprestalno nastoji da proširi i ažurira te informacije. Informacije na ovom sajtu namenjene su isključivo predstavljanju ugostiteljskih objekata i njihovih usluga. Gournet tim ne daje garanciju kompletnosti, pouzdanosti, blagovremenosti ili tačnosti informacija na ovom sajtu, bilo izričito ili prećutno. Gournet tim nema obavezu održavanja materijala i usluga dostupnih na ovom sajtu, niti dostavljanja povezanih ispravki ili dopuna. Stoga Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju dobijete putem ovog sajta pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite.

Ograničena odgovornost

Pristupanjem ovom sajtu, korisnici ovog sajta izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni Gournet tim, niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog sajta ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom sajtu. Takođe, Gournet tim ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš uređaj ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu ovog sajta. Ukoliko odlučite da koristite ovaj sajt, činite to na sopstvenu odgovornost. Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se poslovni odnos između Vas i Gournet tima, te niko od korisnika ovog sajta ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu. Slanje poruka putem forme za kontaktiranje ni u kom smislu ne obavezuje Gournet tim na zasnivanje poslovnog odnosa sa bilo kojim korisnikom ovog sajta.

Odgovornost korisnika

Korisnik ovog sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje objavljuje na ovom sajtu kao i za nekršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije. Korisnik samim slanjem informacija na sajt daje svoj pristanak Gournet timu da iste objavi, kao i da iste koristi u poslovne svrhe, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, razvoj, reklamiranje, prodaju i marketing, bez ikakvog ograničenja i bez ikakve naknade korisniku, sa napomenom da se stav oko naknade može promeniti u budućnosti.

Dostavljanjem informacija korisnik daje garanciju da poseduje vlasnička prava nad poslatim informacijama i materijalom, i da ima pravo, odnosno pristanak za postavljanje informacija, odnosno materijala, te da korišćenje istih od strane Gournet tima neće povrediti prava treće strane. Gournet tim ni u kom slučaju nije u obavezi da objavi ili koristi dostavljene informacije ili materijal. Prilikom korišćenja sajta i bilo kojih informacija ili materijala koji se nalaze na istom, korisnik je u obavezi da postupa u skladu sa svim primenjivim propisima.

Merodavno pravo i nadležnost

Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan stvarno nadležni sud u Beogradu.